Оцінювання тенденцій фінансового результату збутової діяльності виробничого підприємства

Автор(и)

  • Інна Чайковська Хмельницький національний університет https://orcid.org/0000-0001-7482-1010
  • Оксана Проскурович Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.50.62

Ключові слова:

оцінювання, результат збутової діяльності, валовий прибуток, економетричне, моделювання прогнозування

Анотація

У статті розглядаються основні засади формування фінансового результату збутової діяльності суб’єкта підприємництва. При цьому, основна увага зосереджена на оцінюванні тенденцій зміни валового прибутку виробничого підприємства. Окреслено головні фактори, які чинять вплив на його зміну в умовах воєнного стану. Доведено, що своєчасний моніторинг результатів збутової діяльності потребує застосування економіко-математичних методів і моделей оцінювання валового прибутку. Засоби економетричного моделювання передбачають відбір найсуттєвіших факторів його зміни, оцінку щільності і тісноти зв’язку, частки впливу відібраних факторів на результативний показник, моделювання та подальше прогнозування валового прибутку. Проаналізовано тенденції зміни результату збутової діяльності виробничого підприємства за останніх п'ятнадцять років. Визначено основні проблеми та намічено шляхи подолання проблемних напрямків збутової діяльності. Обґрунтовано, що для подолання зазначених негараздів варто застосувати кореляційно-регресійний аналіз валового прибутку виробничого підприємства. При цьому було обрано найвпливовіші фактори його зміни: обсяг реалізації основного виду продукції, собівартість товарної продукції та нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Результатом проведеного дослідження є побудовані багатофакторні економетричні моделі формування валового прибутку виробничого підприємства. Встановлено, що усі ці моделі є адекватними за коефіцієнтом детермінації та критерієм Фішера. Тому за ними здійснено прогнозування валового прибутку на наступних два роки. Процес прогнозування здійснено на основі припущення про зміну відібраних факторів один відсоток та на основі існуючих на виробничому підприємстві тенденцій. Результати прогнозування носять рекомендаційний характер і можуть бути застосовані згідно з мінливими умовами господарювання. Прогнозування зміни факторів, за допомогою функції «ТЕНДЕНЦІЯ», призводить до стрімкого зростання валового прибутку. Застосувавши експертне оцінювання щодо зміни факторів доводить більш оптимістичне передбачення розміру валового прибутку виробничого підприємства. У роботі запропоновані декілька можливих варіантів зміни результату збутової діяльності відповідно до динамічності зміни відібраних факторів. Релевантність поданої інформації дозволить не лише оцінити існуючі тенденції щодо зміни валового прибутку, а обрати кращий результат залежно від динамізму внутрішнього і зовнішнього середовища виробничого підприємства.

The article discusses the main principles of forming the financial result of the sales activity of the business entity. At the same time, the main attention is focused on the evaluation of the trends of changes in the gross profit of the manufacturing enterprise. The main factors influencing its change under martial law are outlined. It has been proven that timely monitoring of the results of sales activity requires the use of economic and mathematical methods and models for estimating gross profit. The means of econometric modeling provide for the selection of the most significant factors of its change, assessment of the density and closeness of the connection, the share of influence of the selected factors on the performance indicator, modeling and further forecasting of the gross profit. The trends of changes in the result of the sales activity of the manufacturing enterprise over the last fifteen years were analyzed. The main problems have been identified and the ways to overcome problematic areas of sales activities have been outlined. It is substantiated that in order to overcome the mentioned troubles, it is necessary to apply the correlation-regression analysis of the gross profit of the manufacturing enterprise. At the same time, the most influential factors of its change were chosen: the volume of sales of the main type of products, the cost of goods and retained earnings (uncovered loss). The result of the conducted research is the construction of multifactorial econometric models of the formation of the gross profit of the manufacturing enterprise. It was established that all these models are adequate according to the coefficient of determination and Fisher's test. Therefore, gross profit forecasting for the next two years was carried out based on them. The forecasting process was carried out on the basis of the assumption of a one percent change in the selected factors and on the basis of the trends existing at the production enterprise. The forecasting results are of a recommendatory nature and can be applied in accordance with changing business conditions. Forecasting changes in factors, using the TREND function, leads to a rapid increase in gross profit. Applying an expert assessment of changes in factors proves a more optimistic prediction of the size of the gross profit of the manufacturing enterprise. The work offers several possible options for changing the result of sales activities in accordance with the dynamics of changes in the selected factors. The relevance of the provided information will allow not only to evaluate the existing trends regarding changes in gross profit, but also to choose the best result depending on the dynamism of the internal and external environment of the production enterprise.

Посилання

Bilyk M. D. Finansovyj analiz [Financial analysis]: navch. posib. Kyyiv: Vyd-vo KNEU, 2019. 592 s.

Grygoruk P. M., Tkachenko I. S. (2012) Metody pobudovy integralnogo pokaznyka [Methods of constructing an integral indicator] Biznes-Inform. Seriya: Ekonomika. Ekonomiko-matematy`chne modelyuvannya. vol. 4 (411). pp. 34-38. URL: gttps://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-4_0-pages-34_38.pdf

Dobrovolska O. V., Dubrova N. P., Yasynska D. V. (2021) Zastosuvannya determinovanogo modelyuvannya dlya pidvy shhennya prybutkovosti v upravlinni finansovymy resursamy pidpryyemstva [Application of deterministic modeling to increase profitability in the management of financial resources of the enterprise]. Naukovyj poglyad: ekonomika ta upravlinnya. vol. 2 (72). pp. 82-87. DOI: gttps://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-72-12. URL: gttp://scientificzview.umsf.in.ua/archive/2021/2_72_2021/14.pdf

Drachenko A. I., Yurchyshena L. V. (2022) Konceptualnyj pidxid do modelyuvannya vplyvu finansovyx pokaznykiv na prybutok pidpryyemstva [A conceptual approach to modeling the impact of financial indicators on the companys profit]. Ekonomika ta suspilstvo. vol. 44. gttps://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-44. URL: gttps://eczonomyandsociety.in.ua/index.pgp/journal/articzle/view/1816

Tkachenko I. S., Proskurovych O. V. (2017) Ekonomiko-matematychne modelyuvannya finansovogo rezultatu pidpryyemstva [Economic and mathematical modeling of the financial result of the enterprise]. Ekonomika: realiyi chasu. Naukovyj zhurnal. vol. 3 (31). pp. 84-94. URL: gttp://eczonomiczs.opu.ua/files/archive/2017/No3/84.pdf

Ishhenko N. A. (2020) Finansovi rezultaty diyalnosti malyx pidpryyemstv ta osoblyvosti yix formuvannya [Financial results of small enterprises and features of their formation]. Biznes Inform. vol. 5. pp. 388-393. DOI: gttps://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-388-393

Kostina N. I. (2019) Mathematical models and methods of assessing the financial condition of the enterprise, Abstract of Dr.D. Thesis, Money, finance and credit, KNEU named after V. Hetman, Kyiv, Ukraine

Nagorna I. V., Bondarenko V. O. (2021) Oblik i analiz finansovogo rezultatu v systemi upravlinnya pidpryyemstvom [Accounting and analysis of financial results in the enterprise management system]. Efektyvna ekonomika. vol. 11. URL: gttp://www.eczonomy.nayka.czom.ua/?op=1&z=9577. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.103

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

Чайковська, І., & Проскурович, О. (2024). Оцінювання тенденцій фінансового результату збутової діяльності виробничого підприємства. Innovation and Sustainability, (1), 50–62. https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.50.62

Номер

Розділ

Articles

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.