ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.22.31

Ключові слова:

інноваційний розвиток, управління, стратегічне управління, загальний, чистий і масштабний продукти процесу, масштабність, ефективність і результативність процесу, SEE-аналіз, SEE-управління, діджиталізація, інноваційний розвиток, управління, стратегічне управління, загальний, чистий і масштабний продукти процесу, масштабність, ефективність і результативність процесу, SEE-аналіз, SEE-управління, діджиталізація

Анотація

У статті викладено методичні підходи до формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств на основі моделей складових результативності Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка, які засновано на характеристиці категорії дієвості будь-якого процесу (у тому числі, процесу інноваційного розвитку) за допомогою категорії результативності процесу як поєднанні його масштабності – кількісної складової та ефективності – якісної складової. Метою статті є розкриття підходів до формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств як систем на мікрорівні у контексті управління на основі показників складових результативності процесу інноваційного розвитку з використанням SEE-аналізу як частини механізму SEE-управління у контексті діджиталізації. Підкреслено, що реалізація алгоритму SEE-управління базується на певному механізмові, котрий містить SЕЕ-аналіз та інший інструментарій, які поряд із відомими характеристиками, охоплює комплекс показників складових результативності процесу інноваційного розвитку. Під SEE-аналізом процесу інноваційного розвитку промислових підприємств як складних систем на мікрорівні розуміється аналіз дієвості цього процесу на підґрунті вище згаданих моделей і показників у них. Визначено, що запропонована методика завдяки SEE-управлінню може сприяти прийняттю науково обґрунтованих управлінських рішень стосовно інноваційного розвитку підприємств, у тому числі, в контексті діджиталізації. Наведено уточнене визначення дефініції «діджиталізація». Вбачається, що застосування системи показників у моделях складових результативності процесу інноваційного розвитку дасть змогу на практиці реалізувати комплексний підхід до аналітичної, прогностичної та інших складових управління (зокрема, SEE-управління) інноваційним розвитком промислових підприємств, починаючи з прийняття рішення про доцільність інновацій та закінчуючи оцінюванням результативності процесу інноваційного розвитку.

Посилання

Денисенко М. П. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія. Суми, 2008. С. 452-467.

Єпіфанова І. Ю. Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах. Підприємництво та інновації. 2020. № 13. С. 33−39.

Лавриненко С. О., Зелінська А. М. Стратегічне управління інноваційними процесами: особливості та необхідність. Економіка та управління підприємствами. 2019. № 37. С. 99−102.

Падерін І. Д., Горященко Ю. Г. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 1 (63). С. 103–107. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-1(63)-103-107.

Краснокутська, Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 504 с.

Стадник В.В., Йохна М.А. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 2011. 327 с.

Freeman C. The Economics of industrial innovation. The MIT Press. 1982.

Sсhumреtеr J. Thе Thеоrу оf Есоnоmіс Dеvеlорmеnt. Саmbrіdgе: Hаrvаrd, 1934.

De Clerck J.-P. Digitization, digitalization and digital transformation: the differences URL: https://www.iscoop.eu/digitization-digitalization-digitaltransformation-disruption/.

Дубина М., Козлянченко О. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. Випуск № 3 (19). С.21−32.

Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки. 2018. Випуск № 22 (62). 2 т. С. 21−24.

Устенко М., Руських А. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Випуск № 68. С.181–192.

Шатун В. Т. Основи менеджменту: навч. посіб. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. 376 с.

Череп А. В., Северина С. В. Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства. Міжнародна економічна політика. Спец. вип.: у 2 ч. 2012. Ч. 1. С. 596−602.

Корж М. В., Бєлікова О. Ю., Фоміченко І. П., Баркова С. О.. Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком промислових підприємств. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 3(65). С. 184−190.

Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління: підручник. Львів: Магнолія, 2009. 544 с.

Гречан А.П. Інноваційний розвиток легкої промисловості: монографія. К.: КНУТД, 2004. 268 с.

Ярмоленко В. О., Поліщук (Бурєннікова) Н. В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 33. С. 86− 93.

Yarmolenko V., Burennikova N., Akselrod R. SEE-Management by the Force of the Process Functioning System Based on the Output-Input Ratio: The Energy Aspect. Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. ISDMCI 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer, Cham. 2020. Vol. 1246. Р. 697−714. DOI: 10.1007/978-3-030-54215-3_45.

Поліщук (Бурєннікова) Н. В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2010. 396 с.

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 145−152.

Mescon M.H., Khedouri F., Albert M. Management. Addison-Wesley Educational Publishers, Incorporated, 1988. p. 288.

Економічний словник-довідник За ред. С. В. Мочерного. К.: Femina, 1995. 367 с.

Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. К.: НІСД, 2009. 336 с.

Денисюк В. Міжнародний трансфер технологій: сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики. Економіст. 2005. № 2. С. 42−47.

Economic dictionary-reference Ed. S. V. Mocherny. K.: Femina, 1995. 367 p.

Zhalilo Ya. A. Theory and practice of forming an effective economic strategy of the state: monograph. K.: NISD, 2009. 336 p.

Denisyuk V. International technology transfer: modern content, analysis of foreign and national statistics. Economist. 2005. No. 2. P. 42−47.

##submission.downloads##

Опубліковано

27.03.2024

Як цитувати

БУРЄННІКОВА, Н. ., & ВІШТАК, І. (2024). ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Innovation and Sustainability, (1), 22–31. https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.22.31

Номер

Розділ

Articles

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.