Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора). Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, або RTF. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу). Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Керівництво для авторів

Редакція приймає статті в електронному варіанті через сайт журналу та за електронною адресою is@vntu.edu.ua. До статті додаються відомості про авторів.

Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування

Параметри рукопису: 

 • мови написання рукопису статті – українська, англійська;
 • кількість співавторів – не більше трьох;
 • обсяг рукопису – не менше 5 сторінок, але не більше 12 сторінок, включаючи рисунки та таблиці; формат сторінки – А4 (210 ×297),
 • орієнтація сторінки – “книжкова”; поля: зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см;
 • шрифт основного тексту документу: Times New Roman, 12 пт., інтервал між рядками – 1,00; слід врахувати, що окремі складові документу (анотація, ключові слова, назви рорзділів, підписи таблиць, рисунків та ін. мають інші параметри).
 • рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® у вигляді єдиного файлу у форматі DOC або DOCX без макросів;
 • рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт, положення об’єкту – «в тексті»; для набору формул використовувати вбудований у Word редактор формул Microsoft Equation або Mathtype! Фізичні величини повинні подаватися в одиницях системи СІ;
 • таблиці не повинні розриватись (розміщуватись на декількох сторінках);
 • анотація до статті англійською мовою повинна бути розширена (1800 знаків з пробілами).
 • Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно за порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках; бібліографічний опис літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015. Кількість самоцитувань не повинна перевищувати 20%.

Матеріал статті має бути структурований. Назви і кількість розділів визначає автор, однак обов’язковими є розділи Вступ (Introduction), розділ, що відображає опис дослідження та його результати (їх може бути декілька), і розділ Висновки (Conclusions).

Структура статті має передбачати такі складові: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

 

Рукопис повинен структурно включати такі складові:

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) (кегль 12 пт);
 • місце для DOI (присвоюється редакцією після публікації статті) (кегль 12 пт);
 • прізвища, ім’я, по-батькові всіх авторів (не більше, ніж 3 особи) (кегль 12 пт, всі прописні, напівжирний);
 • назву установи, де працюють автори (кегль 12пт);
 • ORCID ID (кегль 12пт);
 • e-mail (кегль 12пт);
 • назва статті (до 10 слів) (кегль 14 пт, всі прописні, напівжирний, інтервали до і після -12 пт.);
 • анотацію: 150‒300 слів виключно загальноприйнятої термінології (кегль 10 пт, курсив, інтервал після 6 пт);
 • ключові слова: не менше 5 слів / словосполучень;
 • інформацію за пунктами 3)-9) альтернативною мовою статті;
 • текст статті (кегль 12 пт);
 • література (кегль 10 пт, інтервал після 6 пт.);
 • References (кегль 10 пт).

 

До рукопису додається довідка про автора та рецензія доктора економічних наук ( у випадку відсутності серед авторів доктора економічних наук).

Articles

Section default policy

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.